Mage

    "Herpes, klamydia, myom, cystor och blockerade äggledare, spelar det nån roll för fertiliteten?"

Tractocile


Tractocile används för att fördröja hotande prematur förlossning hos gravida kvinnor med:

•    regelbundna uteruskontraktioner, var och en med minst 30 sekunders varaktighet och med frekvensen > 4 sammandragningar/30 minuter
•    cervix dilaterad 1-3 cm (0-3 för nullipara) och med en utplåning > 50%
•    ålder > 18 år
•    24-33 fullgångna graviditetsveckor
•    foster med normal hjärtfrekvens.

Tractocile är en oxytocinantagonist med hög specificitet för uterus och med minimal systemisk effekt vilket innebär att biverkningarna är milda och begränsade. Vanligaste biverkan är illamående.

Tractocile  skall inte användas vid:
prematur hinnbristning >30 graviditetsveckor, intrauterin tillväxthämning, ante-partum blödningar från uterus som kräver omedelbar förlossning, eklampsi och svår pre-eklampsi som kräver förlossning, intrauterin fosterdöd, misstänkt intrauterin infektion, placenta praevia, abruptio placenta, alla andra tillstånd hos modern eller fostret där fortsättning av graviditeten är riskabel. Känd överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något annat innehållsämne.

Behandling med Tractocile är effektmässigt jämförbar med ß-agonistbehandling1.

Administrering:
Tractocile  administreras intravenöst i tre på varandra följande steg:

1.    En initial bolusdos (6,75 mg) med Tractocile 7,5 mg/ml injektionsvätska
2.    En kontinuerlig högdosinfusion (300 µg/min) av Tractocile 7,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska under tre timmar
3.    En lägre dos av Tractocile 7,5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska (efterföljande infusion 100 µg/min) upp till 45 timmar.

Intravenös terapi med den initiala bolusinjektionen av Tractocile skall inledas snarast möjligt efter det att prematura värkar diagnosticerats.
När bolusdosen har injicerats inleds infusionen.


Iordningställande av den intravenösa infusionslösningen:

För intravenös infusion efter bolusdosen skall Tractocile 7.5 mg/ml koncentrat av infusionsvätska spädas i en av följande lösningar:

- 0,9% w/v NaCl

- Ringer-laktatlösning

- 5% glukoslösning.

Dra upp 10 ml lösning från en 100 ml infusionspåse och kasta dessa. Ersätt med 10 ml Tractocile 7.5 mg/ml koncentrat till infusionsvätska från två 5 ml injektionsflaskor så att en koncentration av 75 mg atosiban i 100 ml erhålls.