Immuntester

Mage

Att få sina provsvar är oftast rena grekiskan… Här får du lite hjälp att förstå innebörden! Acceptera aldrig bara svaret ”alla prover är bra”!

Immuntester – lär dig tolka dina provsvar!

Prover att ta i Sverige före immunutredning:

•    Anti Cardiolipin (ACA)
•    Antikroppar (IgM & IgG) eller Antifosfolidantikroppar
•    Histone antikroppar – kromosomprov
•    Anti-nukleära antikroppar
•    Sköldkörtelprover (anti TPO, anti TG, tsh, 
T4)
•    FBC (Full blood count)
•    Ferritin (järn)
•    CRP

(protein i blodet som mäts vid infektion eller inflammation)
•    Anti-DNA Antikroppar (specifik markör för SLE)
•    Anti-CCP (diagnostisk markör för rheumatoid artrit)

Antinukleära antikroppar (ANA)

Positiv ANA indikerar inflammatorisk bindvävssjukdom. Ju högre titern är desto starkare är korrelationen till sjukdom. Titern korrelerar däremot inte till sjukdomsaktiviteten eller prognos.
Positiv ANA förekommer också vid
1.    Vissa kroniska infektion (exempelvis TBC)
2.    Kroniska leversjukdomar.
3.    Friska individer, vanligare hos kvinnor (positiv ANA i titer 50-100 eller högre förekommer hos 5% av befolkningen). Frekvensen ökar vid stigande ålder.

ANA är vanligt förekommande vid sjukdomar som Systemic Lupus Erythematosus (SLE). Missfallsfrekvensen hos SLE-patienter är mycket högre än i den vanliga populationen. Trots att många kvinnor som får många missfall inte har diagnosticerats SLE, så har de vanligtvis samma värden.

Vissa kvinnor utvecklar antikroppar mot barnets DNA genom ANA. Man kan mäta DNA både enkelt & dubbelt samt polynukleotider och histoner.

APS

Antifosfolidsyndrom (APS/APA) karaktäriseras hos patienten av tromboser i större artärer och vener samt trombosisk mikroangiopati.

CD-markörer

CD, vilket står för “cluster designation”, är glykoproteinmolekyler på cellytan, som fungerar som en identifieringsmarkör. Tänk dig att du jämför celler som man jämför människor. Människan består av otaliga, på ytan identifieringsbara egenskaper (såsom hårfärg, ögon färg, etc) och så är det även med celler. Celler har förmodligen tusentals olika identifieringsmarkörer, eller “CD’s”, befintliga på sina ytor, men hitintills har ca 200 upptäckts och namngetts. Varje markör (eller CD) på en cell namnges med ett nummer, som inte betyder mer än den ordning i vilken den upptäcktes.  På en given cell finns många olika klusterbeteckningsmarkörer (CDS), vilket ger varje cell dess unika utseende och funktion, men knyter också samman vissa celler genom sina likheter (som att gruppera alla människor med brunt hår eller alla människor med blå ögon). Celler som har en viss typ av CD närvarande på ytan betecknas specifik CD-typ + (t.ex. en cell med CD57-markörer på sin yta är CD57 +).

%-satsen innebär hur många procent som utgörs av resp CD, dvs CD3=65% betyder att 65% av dina lymfocyter utgörs av CD 3.

CD3 bör ligga inom 63-86%. När värdet är mycket högre, ser man ofta ett samband med reumatism, SLE och sköldkörtelåkommor. Förknippat med ”infertility issues” och har många underkategorier tex T memory cells (CD4+ and CD8+), T helper (CD4+), T regulatory (CD8+ including FoxP3). T-reg kan sänkas med Neupogen.

CD19 ska ligga mellan 3-8%. Högt = 12% har kvinnor som har får många MF eller är infertila pga immunologi och vanligtvis autoimmuna sjukdomar.

CD 56: Den dominerande markören är CD56. Värdet bör ligga på 3-12%. Procentandelen CD56 + NK-celler mäts ofta hos patienter med kroniska sjukdomar som markör för immunstatus. Ju lägre CD56-nivå, desto svagare är immunsystemet. Patienter med kroniskt trötthetssyndrom har ofta högt CD56. Denna typ av NK producerar TNF och är en av de vanligaste orsakerna till misslyckade IVFer. Detta test avgör effekten hos kvinnans NK-celler. Förhöjda NK siffror och/eller NK aktivitet kan förknippas med ökad risk för infertilitet och missfall.

CD3+, CD19+ and CD56+ ska tillsammans landa på upp mot 100%. De följer varandra så om CD3 & CD 56 är höga så är ofta CD19 lågt vilket alltså inte måste vara tokigt, snarare obalans.

Dr Sher:
Intralipids, prednisolone, Wobenzym, Omega 3 can treat NK Cells. And intralipids can help to reduce CD56, CD19 + CD5.

CD19+/CD5 producerar antikroppar mot hormoner, tex serotonin, östrogen, progesteron och sköldkörtelhormon. Ett bra värde ska ligga på 2-10%. Patienter med höga CD19+/CD5 har ofta en autoimmun sjukdom.

En annan grupp av NK-celler (CD16 +, CD56 +), är giftiga för moderkakan och kan därmed orsaka missfall. Samma celler utsöndrar tumörnekrosfaktor (TNF), som kan förstöra placenta.

CD57 Höga nivåer av CD57 + celler kan förknippas med ökad risk för infertilitet och misssfall. 
Patienter med mycket låga CD57 har betydligt fler co-infektioner och immunologiska besvär än patienter med högre värde. CD57 är lägre hos borreliapatienter. CD57 markörer kan också finnas närvarande på andra typer av celler, inklusive T-celler, så det är viktigt att skilja mellan CD57+ T-celler och CD57+ NK-celler. Läkare måste vara medvetna om att många testlaboratorier som påstår sig att utföra CD57 testet, faktiskt letar efter CD57+ T-celler, snarare än CD57 + NK-celler, vilka är de celler som är av intresse vid kronisk Lyme/Borrelia. När ett provningslaboratorium ska mäta CD57 + NK nivån, så mäter de först andelen lymfocyter som är CD57 + NK-celler. Sedan beräknas ett absolut antal, genom att multiplicera den procentuella andelen med det totala antalet lymfocyter hos patienten. Det normala intervallet för absolut CD57 NK antal är 60 till 360 celler per mikroliter blod.

CD69 är en triggande molekyl på NK-celler och kan framkalla toxicitet.

CD94: Tidigare studier har visat att obalans i CD69-och CD94 kan resultera i sterilitet eller återkommande missfall. 1999, visade en studie att NK-toxicitet kan blockeras av den CD94-hämmande receptorn. Man har också nyligen genomfört en studie för att utvärdera effekten och antalet av CD69 och CD94 på NK-celler för implantation och missfall efter IVF-ET behandling.

DQ-alfa

Eller HLA-DQA1, är en mänsklig gen av kromosom 6. Proteinet kodas av denna gen och är en av två proteiner som krävs för att bilda heterodimeren DQ, en cellytreceptor väsentlig för funktionen av immunsystemet. Testats på patienter som behöver LIT och huruvida det ska vara paternal/donor. Generellt låter man alla med låga LAD-värden göra paternal LIT och det är bara om man inte svarar på det som man ska göra donor LIT.

Ett matchande DQ-alfa kan medföra att immunförsvaret angriper ett embryo om dess DQ-alfa är för lika moderns, framför allt ifall det har samma DQ-alfa som ett tidigare barn. Problemet har man eliminerat om man genom LIT får upp LAD-värdena. Om embryot har en identisk uppsättning som kvinnan så innebär det en risk för att immunsystemet blossar upp. Ett matchande DQ-alfa inte dock kan hindra ett embryo från att fästa. Enligt Alan Beer Center är det inte någon idé att sätta in extra behandlingar enbart för att man har matchande DQ-alfa. Det är först när man har ett immunologiskt problem (t.ex. höga NK-celler) som man sätter in behandling. En vanlig behandling är också steroider + intralipider/ivig 7-14 dagar före ET och fram till vecka 23-31.

Så här tolkar du DQ!
0101, 0104, 0105 = 1.1
0102 = 1.2
0103 = 1.3
0201 = 2.1
0301, 0302, 0303 = 3.1
0501, 0503, 0504, 0505 = 4.1
0401 = 4.2
0601 = 4.3

Exempel:
DQ Alpha Genotype
Patient         0201, 0505      = (2.1), (4.1)
Partner         0201, 0103      = (2.1), (1.3)

Mannen (1.1, 2.1), Kvinnan (1.1, 3.1)    = 25% match, dvs 25% risk för immunattack

Mannen (1.1,2.1), Kvinnan (1.1,2.1)     = 50%, dvs 50% risk för immunattack

Mannen: (1.1,1.1), Kvinnan (1.1,1.1)    = 100%, dvs 100% risk (men inte nödvändigtvis) för immunattack

HLA-antigen

(”human leukocyte antigen” och kan översättas med ”mänskliga antigener på de vita blodkropparna”). En histokompabilitetsantigen på cellytan hos människan som nedärvs på kromosom 6. HLA-antigenerna påverkar förekomsten av vissa sjukdomar, som psoriasis, sjukdomar som beror på autoantikroppar och immunologiska sjukdomar. Forskningen har också visat att det finns ett visst samband mellan att ha uppsättningen HLA B27 i sina antigen och att råka ut för sjukdomarna Bechterews sjukdom och Reiters syndrom. Det finns ett samband mellan en HLA-gen och havandeskapsförgiftning. Rätt HLA-gen kan skydda modern från läckage av stamceller som producerar röda blodkroppar vilket i sådant fall förhindrar inflammation i moderkakan. HLA-generna räknas till de mest genetiskt polymorfa regioner i arvsmassan som existerar, vilket innebär att i populationen finns en stor variation av olika typer av HLA. Vid transplantation är det nödvändigt att donator och mottagare har en så lik uppsättning HLA-gener som möjligt, vilket annars leder till bortstötning av det transplanterade organet.

IgE

Immunglobulin klass E, utgör antikroppar som tidigare kallades reaginer. IgE produceras av plasmaceller och kan binda till receptorer på mastceller och basofila granulocyter och därvid framkalla kraftiga inflammatoriska och allergiska reaktioner då en IgE-antikropp möter sitt motsvarande antigen.

IgG

Antikropparna bildar immunkomplex tillsammans med proteinet och immunförsvaret försöker oskadliggöra dessa immunkomplex med hjälp av en inflammatorisk reaktion. Eftersom immunkomplexen kan transporteras via blodsystemet till olika delar av kroppen, kan inflammationen påverka även andra organ och vävnader. Detta kan leda till kroniska inflammatoriska besvär som diarré & uppsväldhet, hudproblem som eksem, psoriasis & akne, migrän & huvudvärk, högt blodtryck & fetma.
IgG B-celler ref: 50-100
IgG T-celler ref 50-100

IgM

Kardiolipinantikroppar av typen IgM, ett så kallat antikardiolipinsyndrom, är en av flera typer av fosfolipidantikroppar och innebär en ökad risk för blodpropp vid graviditet. En liten del av de som har kardiolipinantikroppar har SLE. SLE är en så kallad reumatisk sjukdom och en del personer med SLE har kardiolipinantikroppar men den som har kardiolipinantikroppar behöver inte ha SLE. Kardiolipinantikroppar analyseras vid utredning av misstänkt antifosfolipidsyndrom (APS) som kännetecknas av trombosbenägenhet, upprepade spontanaborter och trombocytopeni. Kardiolipinantikroppar förekommer vid autoimmuna sjukdomar som RA, SLE och Sjögrens syndrom, men även vid virusinfektioner och syfilis. Den vanligaste formen av APS ses vid SLE, men primär APS förekommer också. Med lupus antikoagulanstest kan funktionella antikroppar mätas. Vid begärd analys, analyseras alltid Beta-2-glykoprotein-1-antikropp.

Den i serum vanligaste förekommande antikroppen. Den består av två tunga och två lätta aminosyra-kedjor. IgG är den enda subtyp som kan passera placentabarriären och därmed går den över till fostret som får ett skydd i väntan på att det egna immunförsvaret ska aktiveras. Det finns fyra subgrupper av IgG, IgG1 (utgör 66 % av totala mängden IgG), IgG2 (23 %), IgG3 (7 %) och IgG4 (4 %). Antigener är ämnen som gör att immunsystemet bildar antikroppar eller aktiverar immunceller olika typer av vita blodkroppar). Allergener kallas sådana antigen som gör att immunsystemet inte bara bildar vanliga antikroppar (t ex IgA och IgG), utan också allergiantikroppar dvs. IgE-antikroppar.

LAD-test (Leukocyte Antibody Detection) = IGg B-celler & IGg T-celler Testet visar hur kvinnan blod reagerar på partnerns blod.
IgG B-celler ref: 50-100
IgG T-celler ref 50-100.

NK-panel

NK-celler, natural killer cells, är en typ av lymfocyter (vita blodkroppar) som räknas till det ospecifika immunförsvaret. NK-cell är den mest förekommande immuncellen i livmodern vid implantering. Vid återkommande misslyckade IVF-ET är det vanligt med förhöjda NK-celler. En annan studie visade att en ökad NK celltoxicitet var förknippad med en ökad grad av återkommande misslyckade IVF-behandlingar. Nyare studier har bekräftat att förhöjd NK-cell CD69 förknippas med återkommande missfall och infertilitet.

Den första delen av NK-panelen på Rosalind Franklin University, 50:1, 25:1 & 12,5:1 visar hur många procent av ”K562-celler” som finns kvar efter 2 timmar och hur många som angrips av NK-celler. Man vill att den siffran ska vara under 15%, dvs NK-cellerna dödar max 15%.

I den andra delen ”IgG conc” gör man samma test men tillsätter IVIG i 2 omgångar för att se hur man svarar då och värdet ska vara under 15%, allt därutöver riskerar att leda till missfall. Nk med IL bör alltså ligga under 15% annars har man en hög ”killing power”. Här kan man alltså se om man svarar bäst på Ivig eller IL.

NK Assay (% killed) panel
50:1                              10-40% För fertilitet & graviditet, ref <15%
25:1                              5-30% För fertilitet & graviditet, ref <15%
12.5:1                           3-20% För fertilitet & graviditet, ref <15%

Så här ser en helt normal  NK-panel ut:
50:1    10%
25:1    5 %
12.5:1    2,5%

En högre total %-sats kan alltså vara tecken på immunangrepp, det beror på resterande fördelning.

IgG conc 12.5 50:1                   ref <15%
IgG conc 12.5 25:1                   ref <15%
IgG conc 6.25 50:1                   ref <15%
IgG conc 6.25 25:1                   ref <15%

% CD3+                                        60 – 85%
% CD19+                                       2 – 12%
% CD56+                                      2 – 12%
% of CD19+ cells, CD5+           5 – 10%

NK Assay w/intralipid
50 :1 w/intralipid 1.5 mg/ml      ref <15%
25 :1 w/intralipid 1.5 mg/ml      ref <15%

NK-celler har även förmågan att aktivera andra celler i immunförsvaret. Bland annat makrofager aktiveras genom att NK-celler utsöndrar en cytokin vid namn interferon-gamma. NK kommer att gå upp och ner hela tiden beroende på vilken infektion som finns i kroppen.

Observera att alla tester med blod från dina vener är ett indirekt mått eftersom de inte är ett helt tillförlitligt mått av NK-celler i livmodern. Ett fullt pålitligt test kan endast göras genom biopsi av livmodern men är ett för riskfyllt ingrepp i samband med fertilitetsbehandlingar.

Ett alternativ till NK-panel är CD69. Den mäter koncentrationen av NK-celler i blodet. Höga koncentrationer av CD69 i blodet är ett bra mått på cytotoxicitet i blodet och betydligt billigare än NK.

NK-assayen kostar ca 500 USD att ta på RFU.

Natural Killer Cells in Pregnancy and Recurrent Pregnancy Loss: Endocrine and Immunologic Perspectives
 Läs mer här…

Th1/Th2 Cytokiner

TNF-alfa, tumörnekrosfaktor alfa eller TNF, infektions- och inflammationssjukdomarnas grundbult, är ett cytokin (en hormonliknande signalsubstans i inflammationskaskaden) med multipel biologisk funktion som spelar en viktig roll vid autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar och som bl.a. fungerar nekrotiskt på tumörceller och är en central mekanism i immunförsvaret. Det produceras i olika celler involverade i kroppens immunförsvar, främst makrofager och granulocyter.

TNFet har många skadande effekter som olika autoimmuna sjukdomar, avstötning av transplantationsorgan och vid infektioner. Polymorfism (genetisk avvikelse) hos TNF-alfa kan framhäva eller påskynda artrit, osteoporos, och astma. Ett förhöjt värde kan också bero på att man ärvt vävnadstypen HLA-DR4, en vävnadstyp överrepresenterad hos reumatiker.

Förhöjda TNF-alfa-nivåer spelar också en avgörande roll vid lokala inflammatoriska sjukdomar som reumatoid artrit och Crohns sjukdom.
 Vid psoriasis och vid psoriasisartrit producerar också kroppen ett överskott av TNF-alfa. Vid reumatoid artrit har man funnit en lokal produktion av TNF-alfa i de inflammerade lederna. Ett högt TNF skadar även livmoderslemhinnan.  Vid överaktivt immunförsvar, gör ett högt TNF att kroppen tror att där ägget ska fästa är ett sår och läker det. Även långvariga tandköttsinflammationer och irriterat tandkött kan ge förhöjda värden. Ev kan ett glas tomatjuice om dagen sänka TNF-värdet om det inte är alldeles för högt.

Immunförsvaret är balanserat mellan TH1 (autoimmun) och TH2 (graviditet eller hämmade värden). TH1-dominans är vanligt vid infertilitet.  TNF alfa mäter förhållandet TH1 och TH2. Kvinnor med höga Th1 (+30) lider ofta av infertilitet eller drabbas av flertalet missfall enligt A Beer. När värdet är över 40 så kommer äggen ofta att visa tecken på DNA-skada, höga cytokiner kan alltså sänka äggkvalitén. Om det finns DNA-skador i embryot eller ägget, kommer graviditeten att avstanna inom loppet av två till tre dagar.

Förhöjda värden ger högre värden prolaktin, kortikotropinfrisättande hormon och adrenokortikotropiskt hormon, samt sänkta värden TSH, tillväxthormon och follikelstimulerande hormon. Även diskbråck kan ge ett för högt TNF, vid Sahlgrenska (K Olsmander/Rydevik) har man funnit att diskcellerna läcker ut irriterande cellhormoner, framförallt TNF-alpha. Detta kan alltså kan leda till bortstötning av embryo.

TNF-alpha to Interleukin
Interferon gamma to Interleukin
TNF-a:IL10 (CD3+CD4+)
IFN-g:IL10 (CD3+CD4+)

TNF över 30.6 och IFN över 20 anses vara för högt. TNF-värden över 40 är mycket högt och över 50 är allvarligt och tar lång tid att få ner. Det TNF-alfaprov som tas i Sverige är inte i närheten av noggrannheten av det på tex RFU och är heller inte anpassat för fertilitet.

Tänder & TNF
TNF-alfa kan förhöjas även vid långvariga tandköttsinflammationer och även vid tandköttsbehandlingar (hos tandläkare, tandhygienist) kan TNF-alfa bli högre under en period. Därför kan det vara förståndigt att inte besöka tandläkaren/tandhygienist under IVF-perioder.

Prolaktin & TNF
Prolaktinet interagerar med eller härmar cytokiner vilka i sin tur också påverkar prolaktinnivåerna, varmed prolaktin i normala eller lätt förhöjda värden verkar gynnsamt på immunförsvaret. Dock verkar långvarigt förhöjda värden av prolaktin kunna framkalla autoimmuna sjukdomar, samt immunosuppression. Immunosuppression ses också vid för låga värden av prolaktin. När TNF ökar, höjs prolaktinnivåerna.

Tomatjuice
Visat sig sänka TNF-a.
Ekologisk tomatjuice, god och snabb leverans.
 Köp här!

Östrogen
Östrogen har även visats stimulera frisättningen av TNF-alfa.

Åtgärd: Om TNF-alfa värdet ligger mycket högt krävs TNF-hämmare/blockerare (plus kortison och IVIg och/eller intralipids om det är mycket högt). I Sverige finns fyra olika TNFα-hämmande läkemedel registrerade, infliximab (Remicade®), adalimumab (Humira®) etanercept (Enbrel®) samt certoluzimabpegol (Cimzia®). Av dessa är infliximab och adalimumab godkända för behandling av Crohns sjukdom. Endast infliximab är godkänt för behandling av ulcerös kolit. Läkemedlen används både för att bryta ett skov (akutbehandling) och för att förhindra att patienten återfår symtom (underhållsbehandling). TNF-alfa sänker både testosteron och IGF-1-nivåer och ansträngande motion höjer TNF-alfa nivåer. TNF-alfa har också visat sig öka insulinresistens.
Omega-3 intag: ca 3000 ie/dag varav 400 mg EPA & 200 mg DHA/dag.

Dr Sher:
I found, Intralipids, selenium, copper, zinc, and magnesium can treat antithyroid antibodies. Humira, Omega 3, Nettle tea/nettle tincture, Borage oil, Curcumin (tumeric), Fernblock, Boswelia, tomato juice & exercise can treat cykotine ratio (Also known as TH1/TH2)

TNF-alfa kostar ca 400€ att ta på RFU.

 Läs mer…

TRAK

Autoantikroppar mot TSH-receptorn. Förekommer vid vissa inflammatoriska tyreoidea-sjukdomar. Huvudindikation för TRAK är utredning och uppföljning av hypertyreos, där den autoimmuna varianten, Graves sjukdom, står för ca 2/3. Vid obehandlad sjukdom påvisas TRAK hos 80-100% av patienterna. Ref < 1,8 E/L

Metod 1
TPOAK ska ligga under 5,6
TgAK ska ligga under 4,8

Metod 2
TPO-ak:  < 34 kIE/L
ACTH:  1,5 – 14 pmol/L
C-Peptid:  0,37 – 1,5 nmol/L (gäller prov taget i fastande)

FOXP3 är ett protein i immunförsvaret ich ingår i utvecklingen och funktionen av regulatoriska T-celler.

T-regulatory cells

(T-reg= CD4/CD25/FoxP3). T reglerande celler är en del av immunsystemet. Detta är en viktig ”self-check” inbyggd i immunförsvaret för att förhindra överdrivna reaktioner.  T regs-celler kommer i många former men den vanligaste ses i CD4, CD25, och Foxp3. Dessa celler är involverade i att stänga immunsvaret efter att de har lyckats eliminerat invaderande organismer, och även för att förhindra autoimmunitet. Forskning på möss har visat att T-regs kan behandla autoimmuna sjukdomar och cancer samt underlätta organtransplantation.

Ett högt antal T-regs i blodet = lyckade graviditeter. Ska vara >0,7.

Trombofili

Ökad benägenhet för blodproppar. Vid en normal graviditet produceras inte blodproppar i livmodern eller moderkakan. I vissa fall, fungerar inte koagulationen tillräckligt och bidrar till många komplikationer.

TSH

Ett vanligt blodprov som tas för att kontrollera om sköldkörteln fungerar som den ska. Bör i våra sammanhang ligga kring 1,0 eller därunder. Ju närmare 0 desto bättre enligt specialisterna i reproduktionsimmunologi.

 Läs här…

T4 fritt
Ett tyroideahormon som tillverkas av sköldkörteln. I kroppens vävnader omvandlas en stor del av T4 till T3 (trijodtyronin), vilket styr ämnesomsättning, proteinomsättning och fettförbränning. Höga värden ses vid till exempel giftstruma och graviditet, och låga värden vid hypotyreos.
Metod DxI:     8 – 14 pmol/L
Metod ModE: 12 – 23 pmol/L

FBC Full Blood Count/Full blodstatus

(2 olika ref anges ev)
•    b-leukocyter: partikelkoncentration vita blodkroppar i blodet. Förhöjda värden kallas leukocytos orsakas av:
Infektioner, särskilt bakteriella infektioner. Ref 4,0-10,0 eller 4-11·109/L
•    Basofila: kraftig biologisk aktivitet, t.ex. heparin, histamin och s.k. slow reacting substance.  Ref <0,2
•    b-lymfocyter (type-differentiation): partikelkoncentration vita blodkroppar i blodet. 1,2-4,8
•    Eosinofila: hämmande effekt på bl.a. bakterier och parasiter. Ref 0,1-0,6
•    b-erytrocyter: partikelkoncentration röda blodkroppar i blodet. Ref 3,9-5,2 eller 4,0-5,0 ·1012/L
•    hemoglobin: mängd hemoglobin i blodet. Kallas ibland för blodvärde. Referensområde Kvinnor 120-150 g/L Män 140-170 g/L
•    b-trombocyter: partikelkoncentration blodplättar i blodet. Ref 165-387
•    Mcv: genomsnittlig storlek på en röd blodkropp. Ref 82-98 eller 76 – 96 fL
•    Mch: genomsnittlig mängd hemoglobin i en röd blodkropp. Ref 27-33 eller 28-35 pg (pikogram)
•    Neutrofila: försvara mot bakterier. Ref 1,7-8,0
•    Mchc: hemoglobinkoncentration i de röda blodkropparna. Ref 317-357 eller 320-360 g/L
•    Progesteron: mäter hormonet progesteron. <32 nmol/l på CD 21-25

Vita blodkroppar (leukocyter) är celler i blodet som hjälper kroppen att bekämpa infektioner och andra sjukdomar. Vita blodkroppar kan kategoriseras som antingen granulocyter eller  mononukleära leukocyter. Mononukleära leukocyter är dessutom sub eller undergrupperade i monocyter och lymfocyter.

Leukocyter ökar när östrogenet ökar som det gör under graviditeten. De flesta gravida (även de utan immunproblematik) har därför förhöjda leukocyter under graviditeten.

Lymfocyter, som finns i blod, vävnader och lymfoida organ, attackerar antigener (främmande proteiner) på olika sätt. De huvudsakliga lymfocyt sub-typerna är B-celler, T-celler och naturliga mördarceller (NK)-celler. B-celler producerar antikroppar som stimuleras/reagerar av/på en infektion eller vaccination. T- celler och NK-celler, å andra sidan, är de cellulära angriparna mot immunförsvaret.

______________________________________________________________________________________________________________________________

Testerna nämnda på denna sida tas inte i Sverige i fertilitetssammanhang. Kontakta någon av klinikerna som arbetar med reproduktionsimmulogi.

Lab:

 Rosalind Franklin University

 Maila kliniken (Lorraine.Ellis@rosalindfranklin.edu)

 Reprosource, Massachusetts

 RIA labs i Kalifornien 

Källor:
Hori, S; Nomura, T; Sakaguchi, S (2003). ”Control of regulatory T cell development by the transcription factor FoxP3”. Science 299 (5609): 1057–1061
RFU
Reproduktionsimmunologiska kliniken i Lund
Crameri R (ed): Allergy and Asthma in Modern Society: A Scientific Approach. Chem Immunol Allergy. Basel, Karger, 2006, vol 91, pp 159-173 (DOI: 10.1159/000090279)
Lau M, Terasaki PI, Park MS (1994). ”International Cell Exchange, 1994”. Clin Transpl: 467–88. PMID 7547576
Alan Beer Center of Reprodution
Alan Beer Is your Body Babyfriendly