Lågmolekulära hepariner

Mage

 

Vid upprepade missfall, koagulationsproblem eller immunologiska orsaker kan Fragmin/Clexane & Trombyl vara avgörande.

Blodförtunnande & lågmolekylära hepariner

Antikoagulantia

Det finns flera olika typer av blodproppshämmande läkemedel, det vill säga läkemedel som används för att behandla blodpropp. Blodproppshämmande läkemedel kallas ofta anti-trombotiska läkemedel. Det kommer av att blodproppar som täpper till ett blodkärl och ger upphov till sjukdom kallas tromboser.

Blodproppshämmande läkemedel kan delas in i två grupper:
•    En grupp läkemedel som verkar genom att hämma blodplättarna, så att deras proppbildningsförmåga blir mindre. Hit räknas läkemedel som Trombyl, Plavix, Efient, Persantin och Asasantin.

•    En grupp läkemedel som verkar genom att hämma bildningen av det nätverk som stabiliserar proppen. Dessa läkemedel kallas ofta för antikoagulantia. Hit räknas Waran och de nyare läkemedlen Pradaxa och Xarelto, men även läkemedel som ges i sprutform, till exempel Fragmin, Klexane eller Arixtra.

Vid upprepade missfall, koagulationsproblem eller immunologiska orsaker sätts ofta dessa mediciner in.

Ett lågt antal blodplättar, trombocytopeni, är en vanlig orsak till blödningsbenägenhet. Ett exempel på det senare, vilket utnyttjas medicinskt, är tillförsel av acetylsalicylsyra, som i låga doser hämmar blodplättarnas deltagande i blodstillningen och därmed också minskar risken för för vissa typer av blodproppar. Ett ökat antal blodplättar kan förekomma som led i en kronisk inflammation, t.ex. vid reumatoid artrit, och benämns då trombocytos. Ibland är ökningen uttryck för självständig nybildning i benmärgen; man talar då om trombocytemi.

Fragmin

Fragmin tillhör läkemedelsgruppen antikoagulantia. Det verksamma ämnet är dalteparin. Fragmin är ett läkemedel mot blodpropp. Medicinen minskar risken för att blodproppar ska bildas. Den används som förebyggande behandling om man har ökad risk för att få blodproppar. Medicinen används också för att hjälpa till att lösa upp blodproppar som redan bildats. Den vanligaste anledningen till att man behandlas med Fragmin är blodproppar i benens eller lungornas blodkärl. Det vanligaste är att man tar läkemedlet som en spruta under huden, så kallad subkutan injektion. I våra sammanhang är 5000ie/dag och uppåt det vanligaste. Fragmin verkar i 24 timmar, medan heparinet verkar 12 timmar. Fragmin kan ge hemska blåmärken vid sprutstället, det kan avhjälpas antingen med en isbit på sprutstället en stund före och efter sprutan eller gelén Venadoron från Weleda.

Venadoron kan köpas här:
 Weleda

Vanlig dos: 5000 ie/dag
40 mg Clexane = 5,000 ie Fragmin
http://www.fragmin.com/

Clexane /Klexane

Klexane tillhör läkemedelsgruppen antikoagulantia. Det verksamma ämnet är enoxaparin. Klexane är ett läkemedel mot blodpropp. Medicinen minskar risken för att blodproppar ska bildas. Den används som förebyggande behandling om man har ökad risk för att få blodproppar. Medicinen används också för att hjälpa till att lösa upp blodproppar som redan bildats. subkutan injektion. Clexane leder oftare till blödning.

•    Förebygger blodproppsrisk
•    Ökar produktion av det protein som hjälper implantation
•    Har dämpande effekt på immunologiska orsaker till missfall

Vissa mediciner, även receptfria, kan öka risken för blödningar om man använder dem samtidigt som man tar Klexane. Det gäller till exempel så kallade coxhämmare, som också kallas NSAID. Ett exempel är acetylsalicylsyra, som finns i flera receptfria värkmediciner och vissa andra inflammationshämmande läkemedel. Det kan också gälla vissa naturläkemedel och hälsokostpreparat.

40 mg Clexane = 5,000 ie Fragmin

Vid immunproblematik och bör man tillsätta Fragmin/Clexane eftersom immunproblem ofta påverkar blodflödet i livmodern & slemhinnan vilket är särskilt vanligt om man även tar kortison. Det bildas mikroskopiska blodproppar i livmoderslemhinnan som kan försvåra implantation. Det kan alltså behövas Clexane & Fragmin även om man inte har koagulationsproblem.

Så här gör du!
 Mer info…

Mer tips!
 Läs här…

Lågmolekylära hepariner

Lågmolekylärt heparin eller LMWH (efter low molecular weight heparin) är en heparinpreparation av låg molekylvikt som utnyttjas som läkemedel. Lågmolekylärt heparin blockerar endast koagulationsfaktor X samt trombin, men ger en mindre risk för blödning än heparin.

Innohep

Innohep tillhör läkemedelsgruppen antikoagulantia. Det verksamma ämnet är tinzaparin. Medicinen minskar risken för att blodproppar ska bildas. Den används som förebyggande behandling om man har ökad risk för att få blodproppar. Medicinen används också för att hjälpa till att lösa upp blodproppar som redan bildats. Den vanligaste anledningen till att man behandlas med Innohep är blodproppar i benens eller lungornas blodkärl. Innohepinjektioner sätts ofta in på gravida som haft flera missfall.

Rekommenderade doser (inlog krävs)
 Mer info…

Heparin

Heparin är en antikoagulantia som tunnar ut blodet och förhindrar den från att levra sig. Heparin ges ofta i samverkan med låg nivå ASA-behandling och är ett läkemedel som ibland erbjuds under fertilitetsbehandlingar. Kvinnor med höga halter av antifosfolipidantikroppar har ofta koaguleringsproblem i moderkakan. Detta kan sätta ett växande foster i riskzonen eftersom blodproppar kan blockera passage av syre och näringsämnen till fostret. Blodproppar kan också störa moderkakan, vilket gör det svårt för ett ägg att implantera. Heparinbehandling hjälper till att förhindra att dessa blodproppar bildas  genom att göra trombocyterna mindre ”klibbiga”, så att de inte kan binda ihop lika lätt. Heparin kan tas oralt eller via subkutan injektion. Heparin tas vanligen med låg dos Barnalbyl som också är känd för sina anti-blodproppegenskaper.

Heparinbehandling är kontroversiellt på grund av biverkningar och eventuella komplikationer i samband med dess användning. Heparin kan orsaka ryggvärk, magont och hudutslag, benskörhet, höga kaliumnivåer i blodet, kraftig blödning, inklusive näsblod och blödningar i ögat och rikliga menstruationer. Effekten av heparin med en låg dos acetylsalicylsyra, har i studier visat ett levande födelsetal på mellan 60% och 75%.

Barnalbyl/Trombyl

Aspirin/trombyl = acetylsalicylsyra. Denna kemikalie arbetar för att minska smärta och inflammation genom att hämma effekten av Cox-2-enzymer i kroppen. Cox-2-enzymer producerar prostaglandiner, speciella hormoner som orsakar smärta. Genom att hindra dessa COX-2-enzymer från att producera prostaglandiner, kan acetylsalicylsyra hjälpa till att lindra din smärta. En del kvinnor med upprepade missfall har extremt höga nivåer antifosfolipidantikroppar. Dessa antifosfolipidantikroppar kan orsaka att blodet blir mycket tjockare än vanligt, eftersom blodplättarna klibbar ihop och barnet får då inte vital syre och näringsämnen. Acetylsalicylsyra gör blodplättarna mindre klibbiga så att blodet kan flyta lätt genom moderkakan till barnet. Aspirin verkar även öka aktiviteten i äggstockarna och gör det möjligt att lossa flera ägg vid ägglossningen. Det verkar också för att öka blodflödet till livmodern, vilket möjliggör en tjockare och friskare livmoderslemhinnan.

Nyligen har ett antal olika fertilitetsstudier med aspirinanvändning utförts. Kvinnor som hade haft flera missfall och som genomgick IVF-behandling gavs låga doser av acetylsalicylsyra dagligen. Resultatet blev fler än 45% av de kvinnor som tog acetylsalicylsyra under behandlingen blev gravida medan endast 28% av de kvinnor som inte tog aspirin blev gravida.

ASA-behandling tas oralt, ca 75-150 mg/dagligen.

Aspirin i Sverige
 Mer info…

Trombyl

Trombyl är det vanligaste blodproppshämmande läkemedlet. Det innehåller acetylsalicylsyra, det vill säga samma ämne som finns i värktabletterna Albyl, Treo och Aspirin. Men Trombyl innehåller mycket mindre acetylsalicylsyra än värktabletterna och ges till patienter som har kärlkramp, har haft hjärtinfarkt eller stroke. Trombyl ges nästan alltid i doseringen en tablett per dag, och den vanligaste styrkan på tabletten är 75 milligram.