Underlivsproblem

Alla som arbetar med (in)fertilitet borde ha nolltolerans mot alla bakterier och andra åkommor i underlivet som inte ska vara där. Allt kan påverka!

Problem i underlivet

Anovulation

Ovulation eller ägglossning är när kvinnans äggstock stöter ut ett moget ägg. Detta en nödvändig del av hela processen att bli gravid. Anovulation är den medicinska termen som används när ägglossningen uteblir trots att kvinnan är i fertil ålder. Anovulation betyder alltså utebliven ovulation eller ägglossning och amenorré är utebliven menstruation. Kvinnor som lider av anovulation kan emellertid ha menstruation då och då. 20-25 % av alla par som försöker skaffa barn diagnostiseras med anovulation. I regel yttrar sig anovulation i cykelstörningar som exempelvis amenorré (utebliven menstruation) eller oligomenorré.

Anovulation kan ha flera olika orsaker, bland annat hormonrubbningar, ålder och för tidig menopaus.

Orsakerna delas ofta in i tre olika kategorier:

 • Orsaken finns på central nivå i hjärnan (hypotalamus, hypofysen).
 • Balansen mellan hypofysen och äggstockarna är rubbad (exempelvis PCO).
 • Orsaken ligger i äggstockarna (exempelvis för tidig menopaus).

En förhöjd prolaktinnivå kan både höra till kategori 1 och 2.

Bakteriell Vaginos

BV kännetecknas av en störning i den normala bakteriefloran som finns i slidan. Denna störning leder till att främst olika anaeroba bakterier kan växa sig väldigt talrika. Bakteriell vaginos förknippas med inflammatoriska sjukdomar (PID), infertilitet, utomkvedshavandeskap (extra uterin graviditet), för tidig födsel och låg födelsevikt hos spädbarn som har smittade mödrar. Observera att det inte räcker med lukttest & ph-värde för att avgöra om patienten har BV. För att upptäcka BV ska det diagnostiseras med hjälp av blodprov samt studier av bakteriefloran i mikroskop – låt er inte luras här. Befinner man sig i infertilitetshistorik så kan även låga värden vara av stor betydelse, bättre att behandla än inte. Genom att använda metoden Fluorescent In Situ Hybridization (FISH) kan man detektera specifika bakterier i provet och se hur stort antal av dem det finns.

BV kan leda till en förtidig födsel eller missfall hos gravida kvinnor. Man tror idag att kvinnor med BV även har en högre koncentration av GBS, Atopobium vaginae respektive Mobiluncus spp. i slidan än friska kvinnor.

Ludmila Ondrasek i Sundsvall – antagligen den enda i Sverige som tar underlivsproblem på största allvar. I infertilitetssammanhang gäller 0-tolerans, då är det bättre att ta bort och åtgärda än låta vara kvar.
060 – 17 20 60

 Tidningsartikel

Dock finns de som testar negativt hos Ludmila men som ändå testar positivt hos Peny på Serum Clinic i Aten. Därför är det att föredra att skicka mensblod direkt till henne. (se tillvägagångssätt längre ner)

 Maila Serum (penyabatzi@hotmail.com)

Bartholins körtlar (även kallade blygdkörtlar)

Sitter i de inre blygdläpparna i slidan och har till uppgift att utsöndra ett mjukgörande och genomskinligt sekret som hjälper till att hålla underlivets slemhinnor fuktiga. Om någon (eller båda) av blygdkörtlarna blir inflammerade drabbas man av bartolinit.

Blockerade äggledare

Äggledarna är små fina strukturer som inte är tjockare än blystiftet i en blyertspenna. Därför kan de lätt korkas igen.

Blockeringar kan komma med ärrbildning efter en infektion, efter magkirurgi, eller på grund av fibrösa sammanväxningar som förstör ledarna eller minskar deras rörlighet, genom att de vuxit samman med närliggande vävnad. Bäckeninflammation, endometrios, ärrvävnad, sammanväxningar och sexuellt överförbara sjukdomar som klamydia kan också göra att äggledarna blir skadade eller blockerade. Även om du har regelbunden ägglossning kan blockerade äggledare göra det näst intill omöjligt att bli gravid, eftersom det förhindrar att ägg når livmodern och att spermier når ägget.

Äggledarinfektion kan dock också drabba kvinnor av helt andra orsaker. Infektionen kan uppstå i samband med gynekologiska undersökningar eller ingrepp, t.ex. hysteroskopi, abort och förlossning eller i samband med att man sätter in en spiral i underlivet. Förändringar i underlivets bakterieflora ökar också risken för att drabbas av äggledarinfektion, t.ex. vid ägglossning, menstruation eller antibiotikabehandling. Även samlag ökar troligen risken något för äggledarinfektion genom livmodersammandragningar och infekterad sperma.  Observera att blockerade äggledare inte syns på ultraljud.

För att ta bort blockeringen krävs laparoskopi eller annan form av tubarkirurgi. Infektioner som klamydia kan ge skador längs med hela äggledarens, vilket gör det svårare att operera.

Andra möjliga orsaker till blockerade äggledare:

 • Aktuell eller tidigare en STD infektion, speciellt klamydia eller gonorré
 • Historia av livmodern infektion orsakad av en abort eller ett missfall
 • Historien om en brusten appendix
 • Historia bukkirurgi
 • Tidigare utomkvedshavandeskap
 • Innan operation där äggledarna
 • Endometrios

Adherenslösning

Sammanväxningar utgör en av de vanligaste skälen till operativa ingrepp. Om det finns sammanväxningar kring äggstockarna och äggledarna kan man försöka lossa sammanväxningarna med förhoppningen om att äggledarna sedan kan fånga ett ägg och transportera det. Chansen att bli gravid efter ingreppet uppskattas till ungefär 50%.

Blockering på livmodersidan

Om det visar sig att det finns en blockering i äggledarna vid livmodern kan denna ände ibland lossas och sedan sys fast vid livmodern igen efter det att blockeringen har avlägsnats. Även här är chansen att bli gravid efter ingreppet ungefär 50%.

Blockering i äggledaren nära äggstocken (distal ände)

Om äggledarnas ändar (fimbria) delvis är blockerade kan de ibland öppnas upp (fimbriolys). Om blockeringen är fullständig kallas detta ingrepp också för salpingostomi. Beroende på ingreppets omfattning uppskattas möjligheterna att bli gravid efter operationen till 25%.

Återställningsoperation efter sterilisering

Om en kvinna har varit steriliserad har äggledarna blockerats vid en operation. Om kvinnan återigen vill bli gravid kan man ibland operera bort den blockerade delen av äggledaren, varefter ändarna sys ihop med mikrokirurgi. Om detta är tekniskt möjligt beror på hur lång bit av äggledaren som blir kvar efter ingreppet. För att bedöma om ingreppet är meningsfullt kommer man också att analysera partnerns spermier. Chansen att bli gravid uppskattas till 60-85%.

Avlägsnande av äggledaren

Om en äggledare är så kraftigt skadad att den inte går att reparera, beslutar man ibland att avlägsna den (tubektomi). Om blockeringen är kraftig i båda äggledarna på grund av en hydrosalpinx, återstår IVF som enda alternativ för att lyckas bli gravid. I så fall avlägsnas ibland båda skadade äggledarna som en förberedelse för IVF-behandlingen.

Candida/svamp

10 signs you have candida
 Mer info…

Cystor

En cysta är en vätskefylld blåsa som kan finnas på olika ställen i kroppen. De allra flesta cystor är helt ofarliga. Många cystor försvinner av sig själva, men en del kräver behandling.

Äggstockarnas funktion är att släppa ett ägg varje månad i fertil ålder. Detta sker genom att en cysta som är fylld med näringsrik vätska formas runt det mognande ägget. Ägget frisläpps när cystan brister. Detta är en helt normal fysiologisk process som sker varje månad hos de allra flesta kvinnor som har menstruation. Ibland fullbordas inte mognandeprocessen och då finns cystan kvar i äggstocken en tid för att sedan gradvis försvinna. Detta är vanligt och det finns små cystor inne i de allra flesta äggstockar.

Cystor kan fortsätta att växa fast ägget inte mognar som det ska och kan bli så stora som 7-8 cm i diameter. Sådana cystor kan vara smärtsamma, men de flesta försvinner gradvis av sig själva utan behandling.

Om cystor
 Mer info…

8 Easy Ways to Shrink Your Ovarian Cysts Naturally
 Läs här…

Defekt lutealfas

En regelbunden cykel är inte alltid en garanti för en normal follikelutveckling och ägglossning. Antagligen förekommer små rubbningar i ägglossningen då och då hos alla kvinnor. Om det är så vanligt hos vissa att det skulle kunna förklara en nedsatt fertilitet är osäkert. Trots detta föreslås ofta en behandling, exempelvis ägglossningsstimulerande medel eller progesteronterapi. Ett exempel på en sådan liten cykelrubbning är otillräcklig lutealfas.

Den andra hälften av cykeln kallas lutealfasen. Lutealfasen är tiden från ägglossningen och till menstruationen börjar. Efter ägglossningen kallas den återstående tomma follikeln corpus luteum (gulkropp). Corpus luteum producerar hormonet progesteron och spelar på så sätt en avgörande roll vid livmoderslemhinnornas förberedelser för implantation och att hålla den unga graviditeten levande. Om det visar sig att kroppen inte producerar tillräckligt mycket av detta hormon, eller om lutealfasen är för kort, talar man om defekt lutealfas. I vilken utsträckning en defekt lutealfas påverkar den spontana cykeln och orsakar subfertilitet, är omtvistat. Men även om det saknas tillräckliga belägg för behandlingens effekt tillämpas den ändå ibland.

Endometrios

Detta tillstånd innebär att endometrium (livmoderslemhinnan din kropp stöter ifrån sig i form av mens) växer utanför livmodern och är en av de vanligaste faktorerna vid kvinnlig infertilitet. Orsakas ofta av infektioner såsom ureaplasma, mycoplasma eller klamydia.

Vanliga symptom är smärtsam menstruation, oregelbundna eller rikliga blödningar och möjligtvis upprepade missfall.

Åtgärd: Laparoskopi eller laparotomi för att ta bort endometrios eller sammanväxningar understödjande fertilitetsbehandling. Med kirurgi blir 40-60% befruktade inom 18 månader. IVF: normala framgångschanser.

Läs mer under fliken Endometrios.

Erythema infectiosum (femte sjukan, parvovirus B19)

Sjukdomen drabbar framför allt barn mellan fem och femton år. Om du har haft sjukdomen har kroppen byggt upp antikroppar till försvar. Sjukdomen uppträder ofta i mild form med lätt feber och röda fläckar på kinderna, som försvinner efter två till tre veckor. Om du inte har haft sjukdomen och blir smittad, kan det utgöra en risk för barnet. Prata med din läkare eller barnmorska om du har frågor som rör sjukdomen.

Könssjukdomar

Bakterierna som orsakar könssjukdomar som klamydia, gonorré och mykoplasma genitalium kan också orsaka äggledarinfektion. Även bakterier som normalt förekommer i slidan, t.ex. stafylokocker och streptokocker, kan orsaka äggledarinfektion ifall de av någon anledning lyckas ta sig upp till äggledarna.

Herpes

Har du hört att det inte är av betydelse? Varför skulle det inte vara det? Såklart det kan, det är ju ett virus.

Herpes i underlivet, genital herpes, är en virusinfektion som smittar vid sex. Det är vanligt, ungefär en fjärdedel av alla vuxna svenskar bär på herpes simplex virus typ 2, den virustyp som oftast orsakar genital herpes. På grund av de lindriga besvären vet tre av fyra smittade inte om att de bär på smittan. Viruset ligger kvar i nervsystemet och infektionen kan blossa upp igen senare. Det kan till exempel vakna till liv igen när du solar, är stressad och trött, vid graviditet eller i samband med mens eller en infektion.

Många får ett herpesskov i samband med implantationen, vilket inte är ett bra tecken.

En gravid kvinna som har en pågående genital herpesinfektion i samband med förlossningen, finns det risk för att barnet smittas. Är kvinnan medveten om sin infektion ska hon informera barnmorskan för att eventuellt förlösas med kejsarsnitt.

Behandlas med Valtrex (valacyclovir) 2 st à 500 mg/dag från stimuleringsdag 3 tom RD 10 dagar eller fram till testdag. Eftersom alla inte vet om att man har det, bör det sättas in i förebyggande syfte eftersom herpes kan förhindra implantation.

Hälsokostpreparatet Lysin har i studier visat sig påskynda botandet och förebyggandet av herpesinfektioner. Ta däremot inte L-arginin, eftersom det stimulerar viruset.

Studie
 Läs mer här…

Klamydia

Klamydia är en bakteriell könssjukdom, som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Utan behandling kan infektionen leda till sterilitet hos framför allt kvinnor, eftersom den kan leda till äggledarinflammation. Till följd av äggledarinflammation finns också risk för utomkvedshavandeskap & infertilitet. Klamydia medför ofta lågt progesteron. Klamydia är svårbehandlat, särskilt om man dragits med det länge och det kan behövas 2-3 fulla behandlingar enligt nedan.

Dr Gs ordination:
Dag 1: 4 x Flagyl (metronidazole) 500mg (fördelat på olika tidpunkter och tillsammans med mat ) = 2 g
Dag 2: 4 x zithromax (azithromycin) 250 mg = 1 g (allt på en gång på fastande mage)
Dag 3-24: Vibramycin 100mg (Doxycycline) (morgon & kväll, tas tillsammans med mat)
Dag 25: 4 x zithromax 250mg = 1g

Serum’s ordination:
Dag 1: 4 pills of Zithromax 250 mg = 1g (intas på tom mage)
Dag 2 : Inget
Dag 3-7: Vibramycin 100mg (Doxycyline), 2 st/dag, en på morgonen och en på kvällen
Dag 8: 4 pills of Zithromax 250 mg = 1g, tillsammans på fastande mage
Dag 9-24:Vibramycin 100 mg (Doxycycline)
Dag 25: 4 pills of Zithromax 250 mg= 1g, på en gång på fastande mage

plus: Omperazole 20mg

Lyckade behandlingar med antibiotika
 Läs mer här…

Tubarinfertilitet

Inflammationer i bukhålan, som resultat av sexuellt överförda mikroorganismer, som gonokocker, klamydia eller annat smittoämne, är huvudorsaken. Dessutom medför inflammationer en 2 till 8 gånger högre risk för utomkvedshavandeskap. Uppföljningar av fertiliteten hos kvinnor med laparoskopi, då läkaren undersökt livmoder, äggledare och bukhåla med titthålskirurgi, har visat att risken för infertilitet ökar med 10% med varje infektion. Detta oavsett vilken mikroorganism som orsakar infektionen. Effekten verkar vara kumulativ eftersom risken för infertilitet fördubblas efter en andra infektion.

Många kvinnor i den här situationen är helt ovetande om att de haft en klamydiainfektion, eftersom infektionen ofta inte har några symptom.

Tubar infertilitet kan ibland behandlas med kirurgiska metoder, men om detta ej är möjligt eller om operationen misslyckas kan IVF vara en lösning. Tubarkirurgi innebär operation som kräver full narkos och ofta tar flera timmar att utföra. Operationen görs ofta med hjälp av ett operationsmikroskop. Kirurgi kan korrigera ungefär 45% av de fall då blockeringen sitter i den lägre delen av äggledaren (närmast livmodern) men endast 20-25% av de fall då blockeringen sitter i den övre änden, som är närmast äggstockarna. Efter alla former av kirurgi i äggledarna ökar risken för utomkvedshavandeskap.

Gonokocker

Gonorré är en sexuellt överförbar sjukdom orsakad av bakterier, sk. gonokocker. Gonorré smittar vid sex utan kondom, både vaginalt, analt och oralt . När bakterierna kommit in i kroppen växer de snabbt i antal i  de varma fuktiga områdena i underlivet. Särskilt i slidan, livmodern, livmoderhalsen, äggledarna och urinrör trivs gonokockerna. Men även i ögon, mun och anus kan bakterierna växa.

Gonorré måste behandlas och är en sk. anmälningpliktig sjukdom. Behandlas inte gonorré kan den ge allvarliga komplikationer som sterilitet, inflammationer i äggledare och bäcken (pelvic inflammatory disease), problem med prostata och testiklar eller blodförgiftning. Behandling sker med antibiotika även om det börjar uppstå fler antibiotikaresistenta bakteriestammar. Vid gonorré får man symtom som bland annat består av flytningar, halsont, sveda och klåda i underlivet samt smärta vid urinering.

Grupp B Streptokocker

Grupp B-streptokocker Streptococcus agalactiae, som också kallas GBS, är en bakterie av veterinärmedicinsk betydelse, eftersom den kan ge upphov till allvarliga infektioner hos nötkreatur. Under de senaste decennierna har den dock alltmer uppmärksammats som en viktig orsak till infektion hos människa och är bakterier som finns naturligt i tarmen men kan ta sig in i slidan eller urinröret. GBS kan också orsaka urinvägsinfektion och infektion i livmodern efter förlossningen. Bakterien orsakar ofta missfall.

Vid graviditet och förlossning kan smittan spridas till fostret eller till det nyfödda barnet och då i första hand blodförgiftning (sepsis) och hjärnhinneinflammation (meningit) hos det nyfödda barnet. Det går inte att vaccinera sig mot GBS men forskning för att få fram ett vaccin pågår runt om i världen. En faktor som också ökar risken är en för tidig vattenavgång.

Det är också känt att kvinnor med feber vid förlossningen, rent statistiskt har ökad risk att föda barn som senare insjuknar i en GBS-infektion. Symtomen vid nyföddhetssepsis är ofta mycket ospecifika. Barnet är slött, har dålig färg, störd andning, vill inte suga etc. Feber saknas ofta. I sällsynta fall kan grupp B-streptokocker orsaka svår sjukdom eller död hos det ofödda eller nyfödda barnet.

Fibroider

Fibroider är onormala utväxter av muskelvävnad i livmodern som kan blockera äggledarna eller hindra ett befruktat ägg från implantation i livmoderslemhinnan. Om du har fibroider kan din läkare ge dig besked om de olika behandlingsalternativen för att avlägsna dem.

Hyperprolaktinemi är hypofysens överproduktion av hormonet prolaktin (ett mjölkproducerande hormon). Hyperprolaktinemi hämmar ägglossningen. Hos kvinnor innefattar symtomen av denna åkomma bland annat galaktorré (så kallad mjölkutsöndring: produktion av mjölk hos ickeammande kvinnor) och anovulation (när kvinnan inte har ägglossning).

En förhöjd prolaktinnivå kan konstateras med ett blodprov. En närmare undersökning av huvudet (MRI-scan) kan krävas för att utesluta prolaktinom eller sköldkörteltumör – i synnerhet om du har symtom som synrubbningar. För att behandla hyperprolaktinemi kan man använda både läkemedel och kirurgi beroende på den underliggande orsaken. Prolaktinsänkande läkemedel används för att minska förhöjda prolaktinnivåer. Ägglossningsstimulerande läkemedel används ibland för att framkalla ägglossning. Kirurgi används endast för att avlägsna vissa tumörer.

Hydrosalpinx

Hydrosalpinx, en åkomma som innebär att det samlas vätska i äggledarna, kan också diagnostiseras och ibland behandlas vid laparoskopi. En särskild typ av blockerade äggledare är Hydrosalpinx när en blockering gör att röret att vidga (ökning i diameter) och fyll med vätska. Vätskan blockerar ägg och spermie, förhindra befruktning och graviditet.

Livmodern

Hos en liten grupp patienter är det livmodern som orsakar infertilitet. Sådana problem inkluderar medfödda missbildningar, sammanväxningar eller närvaron av godartade tumörer som kallas myom. En liten del av dessa patienter kan behandlas kirurgiskt.

Livmoderförändringar
 Mer info…

Mycoplasma

Mycoplasma genitalium är en bakterie som kan orsaka en könssjukdom. Den liknar klamydia men är inte lika vanligt förekommande. Bakterien överförs sexuellt. Bakterien kan ge uppåtstigande infektioner som äggledarinflammation hos kvinnor och bitestikelinflammation hos män samt kan ge komplikationer som barnlöshet och utomkvedshavandeskap. Mycoplasma genitalium behandlas med antibiotika. Se klamydia för testtips!

Myom

Myom är godartade tumörer som växer från de celler som formar livmoderns muskulatur. Myom, som också kallas leiomyom eller fibroider, kan växa på livmoderväggen och trycka mot urinblåsa eller tarm. De kan också växa inne i livmoderväggen, eller sitta inne i livmodern på en liten stjälk.

Myom kan variera i storlek från ärta till fotboll och är nästan alltid godartade, oavsett hur stora de är. Myom ökar inte risken för cancer.  I sällsynta fall kan myom orsaka infertilitet och vissa kirurgiska behandlingar av myom kan orsaka sterilitet.

Ingen vet säkert varför man får myom, men förändrade nivåer av hormonet östrogen verkar spela in. När östrogennivåerna är höga, t ex under graviditet eller om man tar p-piller, så växer myom snabbare. De flesta myom upptäcks under rutinmässig gynekologisk undersökning om läkaren känner att livmodern är ojämn. Om du har återkommande eller smärtsamma symptom, kan din läkare ordna så att en ultraljudsundersökning kan avgöra om det är myom, cystor, tumörer eller andra växter i bäckenet. Om myomen växer inne i livmodern, kan man se dem med hysteroskop.

Om symptom finns, kan de inkludera:

 • menssmärta
 • långa, rikliga menstruationer (vilket kan leda till järnbrist)
 • behov av att kissa ofta, samt eventuellt smärta p g a tryck mot urinblåsan
 • tryck i buken
 • smärta i bäckenområdet
 • smärta i ryggen
 • förstoppning
 • infertilitet
 • missfall

Spottings

Spottings kan bero på lågt progesteron och lågt progesteron i sin tur kan bero på högt prolaktin, även om det är inom ref så kan det vara högt nog för att orsaka lågt progesteron/östrogen. Östrogen höjer prolaktin och därför kan man efter ivf har högre prolaktin än normalt.
Åtgärd: Pravidel/ bromokriptin

Ureaplasma

Ureaplasma diversum är en väldigt vanlig bakterieinfektion som påverkar upp till 70% av kvinnor och män. Även om infektionen kan spridas via sexuell kontakt, är ureaplasma urealyticum inte tekniskt sätt en könssjukdom. Infektionen är väldigt smittosam och sprids genom blod, saliv, nålar och till och med luften. Du kan helt bota infektionen genom en kur av antibiotika, det finns dock en risk för långsiktig skada om du lämnar den obehandlad. Till exempel infertilitet, icke specifik uretrit, hjärnhinneinflammation, för tidig eller dödfödelse, korioamnionit och lunginflammation har samtliga rapporterats som möjliga konsekvenser från obehandlad infektion. Det finns också en möjlighet att infektionen kan sprida sig inom kroppen och orsaka skada på nerver, leder och muskler. Se klamydia för testtips!

Penys behandlingsprotokoll:
Day 1: 4 pills of zithromax (azithromycin) 250 mg all together preferably with empty stomach
Day 2: NOTHING
Day 3-7: Erythromycin 500 mg eller 100 mg of doxycyclin, 2 tablets/ day, one in the morning and one in the evening. Please avoid dairy products one hour before and one hour after the tablet.
Day 8: 4 pills of zithromax (azithromycin) 250mg all together preferably with empty stomach
Day 9-24: Erythromycin 500mg eller 100 mg of doxycyclin, 2 tablets/ day, one in the morning and one in the evening. Please avoid dairy products one hour before and one hour after the tablet.
Day 25: 4 pills of zithromax 250mg* all together preferably with empty stomach

During the treatment you may take 1 tablet omeprazol 20 mg in the morning in case you have sensitive stomch or if you feel that your stomach is upset. The treatment needs to be followed by both partners at the same time. Unprotected intercourse is not permitted during treatment. The antibiotics should be taken after your main meal, in order to avoid digestive problems. Alcohol intake should be avoided during treatment period.

Urinvägsinfektion

Flertalet bakterier som orsakar urinvägsinfektion kommer från patientens tarmflora. Den vanligaste bakterien, som orsakar mer än 75 % av urinvägsinfektionerna, heter E. coli (Escherichia Coli). Måste åtgärdas både på kvinna & man annars skickar man det bara fram & tillbaks och med antibiotika som innehåller substanserna pivmecillinam eller nitrofurantoin.

PID

Även om gonorré är den vanligaste orsaken bakom PID, ökar klamydia mer och mer och är nu den näst vanligaste orsaken till tubar infertilitet. Tre av fyra kvinnor med tubar infertilitet testar positivt för antikroppar m ot klamydia jämfört med en av fyra fertila kvinnor. Upprepad exponering för mikroorganismerna orsakar förändringar i äggledarens slemhinna, intratubulära sammanväxningar och distala obstruktioner. Troligtvis blir klamydia allt vanligare på grund av att de smittsamma mikroorganismerna är resistenta mot många av de läkemedel som används för att behandla gonorré och ”väljs” därmed ut av fel sorts antibiotika under tiden man väntar på resultaten från bakterieodlingen.

PID är resultatet av ett sexuellt överföra sjukdomar, men inte alla pelvisinfektioner är relaterade till sexuellt överförbara sjukdomar. Dessutom, även om PID är inte längre föreligger, ökar en historia av PID-eller bäcken infektion risken för blockerade rör.

Rubella (röda hund)

IgG och immunologi igen. Det orsakas av RNA-virus. Toxoplasman hänger ihop med Rubellan, de har alltså letat efter blodsmitta som infektioner och immunoglobulin. Rubellavirus har stor humanpatogen betydelse eftersom infektion hos en tidigt gravid kvinna kan skada fostret allvarligt.

Salpingit

En sjukdomshistoria av salpingit (inflammation i äggledarna) förknippas med den högsta risken för infertilitet. Ungefär en tredjedel av alla kvinnor som gör infertilitetsutredning visar tecken och symptom på problem med anomalier i livmoder eller äggledare. Blockerade eller skadade ledare kan minska fertiliteten genom att de förhindrar spermierna att nå ägget eller genom att de förhindrar det befruktade ägget att nå livmodern.

Äggledarinfektion (på läkarspråk Salpingit) innebär att bakterier infekterat äggledarna vilket förutom infektion också ger en inflammation, en så kallad äggledarinflammation. Det kan dock förekomma att man får äggledarinflammation utan att ha någon äggledarinfektion. Det finns två olika typer av äggledarinflammation (salpingit), kronisk salpingit och akut salpingit. Infektionen kommer vanligen från slidan och sprider sig till äggledarna därifrån. Då infektionen kan spridas via lymfkärlen innebär ofta en infektion i ena äggledaren också en infektion i även den andra äggledaren.

Denna form av infertilitet kan också komma efter septisk abort, infektion efter förlossning (puerperal sepsis), bukhinneinflammation eller operationer i underlivet. Infertilitet orsakad av någon av dessa faktorer kan förebyggas. En okomplicerad blindtarmsoperation ökar inte risken för efterföljande tubarblockering men en sprucken blindtarm orsakar en fem gånger så hög risk för detta.

Ägglossningsproblem

Olika tillstånd (vanligtvis hormonellt betingade) som förhindrar att mogna ägg släpps från äggledarna. Utebliven eller endast enstaka mens, särskilt riklig eller sparsam mens.

Din ägglossning regleras av dina hormoner. Om dina hormonnivåer rubbas av någon anledning, kan det därför påverka din ägglossning. Ett tecken på eventuellt ägglossningsproblem är oregelbunden mens. Du kanske har ägglossning, men inte under varje cykel.

Hormonrubbningar som kan påverka ägglossningen kan orsakas av många olika faktorer. Bland dessa ingår dramatisk viktförändring, emotionella problem, stress, ansträngande fysisk träning och sjukdom.

Åtgärd: Ägglossningsstimulerande behandling så som t ex klomifencitrat, ovariell hyperstimulation, gonadotropiner, GnRH, humant koriongonadotropin (HCG) och provrörsbefruktning (IVF) i samband med denna behandling.

Produkter på Graviditetskollen, ange fertilitetsguiden i kassan och få rabatt!

Gravkoll2

Tidig svikt av äggstocksfunktion

Förtidig menopaus är en allmän benämning som används när ägglossningen upphör hos en kvinna innan hon nått medelåldern. Genomsnittsåldern för menopaus är mellan 45 och 55 år. Kvinnor under 40 år som inte längre har någon ägglossning anses ha en för tidig menopaus.

Ofta kan man inte hitta orsaken till förtidig menopaus. Däremot kan man överväga följande orsaker:

 • Genetiskt (en del av en X-kromosom saknas, extra X-kromosom)
 • Autoimmunitet
 • Cancerbehandlingar (strålningsterapi eller kemoterapi)
 • Kirurgi

Avvikelser i livmoderhalssekretet

Livmoderhalssekret (cervissekret) utsöndras i en kvinnas livmoderhals (cervix) för att hjälpa spermierna på väg mot befruktningen av ägget. Om kvinnan inte producerar något eller för lite livmoderhalssekret, eller om livmoderhalssekretets kvalitet inte är tillräckligt bra, kan spermierna inte tränga igenom för att nå ägget. I regel är hormonrubbningar orsaken till problem med kvinnans livmoderhalssekret. Normala förändringar i sekretets mängd och struktur är resultatet av en ökning av det kvinnliga hormonet östrogen. I normala fall är livmoderhalssekretet tunt och vattnigt vid tiden för ägglossningen. Om östrogenjämvikten är rubbad är sekretets kvalitet annorlunda (det kan vara tjockare eller mindre rikligt). Sekretet kan också störas av en infektion eller användning av läkemedel.

Toxoplasmo

Toxoplasmos är en sjukdom som orsakas av en parasit. Om du är gravid kan du skydda dig genom att följa nedanstående råd:
– Undvik kontakt med kringstrykande katter
– Be någon annan att tömma kattlådan
– Undvik varje form av rått kött
– Ät enbart väl genomstekt kött
– Tvätta händerna när du har rört vid rått kött
– Skölj frukt och grönsaker och tvätta händerna efter direkt kontakt med jord. Använd handskar om du arbetar i trädgården
– Undvik opastöriserad mjölk
– Undvik att flå och hantera harar och andra djur

Åtgärder

Det finns flera operationer som kan utföras på äggledarna för att öka fruktsamheten. De viktigaste skälen till operativa ingrepp är att återställa äggledarnas funktion. Om själva äggledaren inte har för stora skador kan det vara meningsfullt att återställa funktionen operativt. Men om en äggledare är utdragen och stel, om flimmerhåren är för kraftigt skadade eller om äggledaren är för uttänjd av vätskesamlingar (hydrosalpinx), kan det ibland vara nödvändigt att operera bort äggledaren. Det är också möjligt att man opererar äggledarna på grund av en tidigare sterilisering där man har blockerat äggledarna.
Beroende på ingreppet kan dessa operationer utföras via en bukoperation (laparotomi) eller en titthålsoperation (laparoskopi). Eftersom paret dessutom ofta behöver genomgå IVF-behandling efter ett sådant ingrepp om kvinnan inte blir gravid, blir man allt mer selektiv med mikrokirurgiska ingrepp.

Vätska

Ibland finns det vätska kring och i äggledarna. Vätskan är oftast inte gynnsam för befruktning, den kan tom vara infekterad. Vätskan flyttar sig ofta från äggledarna upp i livmodern där det blir en tvättmaskinseffekt och embryon kan omöjligt fästa. Det kan därför vara fördelaktigt att avlägsna äggledare som är vätskefyllda. På röntgen kan man se att de är förtjockade i fingerstorlek eller ännu större.

Bra hemsida om underlivsbesvär
 Mer info…

Viktiga inledande tester att ta hos din gyn:

Vaginalutredning

 

 • Grupp B Streptokocker

 Läs mer…

 • Mycoplasma & ureaplasma
 • Anaeroba bakterier

 Läs mer…

 • Dold klamydia
 • Gonorré – Gonokocker
 • Urinvägsinfektion
 • UVI
 • Candidasvamp

Tyvärr och gör sk ”lukttest” för att diagnosticera bakteriell vaginos. Det räcker inte. Det måste göras i mikroskop annars är det meningslöst. Vi SKA ha bakterier i underlivet, såklart. Kommer en 25-åring på en rutinkontroll så funkar det med ph & lukt (även om jag ändå tycker att det är att förringa eventuell problematik) men är man 40, vill ha barn och inte lyckas, då är det otroligt viktigt att ta proverna på allvar, att kolla ordentligt och inte försumma ens en liten höjning, det kan vara avgörande både för och under en graviditet. Då gäller nolltolerans mot bakterier som kan påverka hela förloppet.

Ludmila Ondrasek i Sundsvall – antagligen den enda i Sverige som tar underlivsproblem på största allvar. I infertilitetssammanhang gäller 0-tolerans, då är det bättre att ta bort och åtgärda än låta vara kvar.
060 – 17 20 60

Hennes kur!
Doxyferm 2 st första dagen, sedan 1 tablett i 8 dagar (dag 1-9).
Flagyl en tablett morgon och en på kvällen i 7 dagar(dag 1-7). Mannen får båda dessa kurerna också.
Dalacin (vaginakräm) (dag 1-7)

Canestentablett (dag 8-10)

Friskvårdsbehandling:
Ovesterin och Lactal varva varannan dag i 14 dagar (med uppehåll för mens då man tar en paus). Efter det Ovesterin mån, ons, fre.

Vaginalprover i Aten

De tester som tas i Sverige är långt ifrån fullkomliga. Vill du vara på den säkra sidan, skicka mensblod till Serum Clinic i Aten som är specialiserade på ämnet, så får du svar både på Hidden C, Urea- & mycoplasma.

Life Code
Life Code “7-in-1” test – €170:

 • an ’ordinary’ test for Chlamydia Trachomatis;
 • a test of total bacterial load, which measures the level of ’good bugs’ (lactobacillae) – as a reduced population tends to indicate an abnormal vaginal environment caused by another, more hostile, bacteria, such as E-coli, Proteus etc.;
 • Ureaplasmas;
 • 2 species of Mycoplasmas – Mycoplasma Genitalium and Mycoplasma Hominis;
 • 2 other Bacterial Vaginosis species – Gardnerella Vaginalis and Atopobium Vaginae.

 Maila Serum Clinic för instruktioner (penyabatzi@hotmail.com)

Så här gör man:
Köp urinrör och sterilt vatten på apoteket. Droppa en droppe mensblod i röret och tillsätt vattnet. Det räcker med bara lite vatten, röret behöver inte vara fullt och inte mycket blod behövs heller, det går det går tex att ”skrapa” av tamponger, binda eller toapapper. Kan du inte skicka samma dag, ställ röret i kylen. Linda in rören och stoppa i vadderat kuvert. Om du skickar med fedex kostar det ca 700 kr, med vanlig post i vadderat kuvert ca 30 kr och det gör inget om det tar 10 för det att komma fram, det fungerar ändå.

Skickas till:
Georgia Chronis
Serum Biological Institute
8 Evinou str
11527  Athens
Greece

Locus Medicus i Aten gör följande tester för €300.

•            Chlamydia trachomatis
•            Ureaplasma urealyticum
•            Mycoplasma hominis
•            Mycoplasma genitalium
•            Neisseria gonorrhoeae
•            Herpes simplex 1
•            Herpes simplex 2
•            Treponema pallidum
•            Haemophylus ducreyi
•            Trichomonas vaginalis
•            Candida albicans
•            Candida dubliniensis
•            Candida parapsilosis
•            Candida tropicalis
•            Candida glabrata
•            Candida krusei
•            Candida guilliermond

Hysteroskopi

Man går in med kamera och undersöker livmodern inifrån. I Sverige går man mest in och konstaterar utan att åtgärda särksilt mycket. Det är därför värt att lägag pengarna på en rejäl och kompetent undersökning och vi rekommenderar därför dessa 2:

 • Serum Clinic, Ateni: ca 1500€, film medföljer
 • Life Clinic, Aten: ca 1200€, film medföljer
 • Ava Riga: ca 700€, Vaginalprover och biopsi inkluderat

Om hysteroskopi
 Läs här…

Källor:
Vårdguiden
Smittskyddsinstitutet
HIS forksningscentrum
Researchweb